Why this petition matters

Started by Shekinah .fm

1) Support the S.396 / H.R. 1684 Bill – Haiti Criminal Collusion Transparency Act of 2023

2) Keep the Biden Humanitarian Parole Process

3) Implement a Plan to Legalize Parolees after Two-Year Period”


1) Sipòte Bill S.396,  Lwa 2023 pou Transparans sou Konplisite Kriminèl ann Ayiti.

2) Kenbe Pwogram Imanitè Biden nan

3) Fè Yon Plan Pou Benefisyè Pwogram Biden Yo Jwenn Rezidans Apre Dezan An

1) Soutenir le projet de loi S.396 / H.R. 1684, la Loi sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti de 2023.

2) Maintenir le processus du programme de migration conditionnelle de Biden (Humanitarian Parole). 

3) Mettre en œuvre un plan pour régulariser les bénéficiaires du programme de migration conditionnelle après une période de deux ans.

—————————————————————————————–

1) Support the S.396 / H.R. 1684 Bill – Haiti Criminal Collusion Transparency Act of 2023

What is the Bill?

The “Haiti Criminal Collusion Transparency Act of 2023” is a bill that requires the Secretary of State to submit an annual report to Congress regarding the ties between criminal gangs and political and economic elites in Haiti and impose sanctions on political and economic elites involved in such criminal activities.

Why should you sign the Petition?

If these gangs are being funded, supported, and fueled by the economic and political elites, identifying and sanctioning them will weaken their power and subsequently weaken the power of the gangs in Haiti. If we cut the hand that is feeding criminal gangs then we weaken their power.

How does the Bill benefit Haitians?

This Bill is in response to the ongoing humanitarian, political, and security crises in Haiti. Although gang violence has always existed in Haiti, the situation has worsened since the assassination of President Jovenel Moise in 2021. A significant rise of kidnappings, assaults, sexual violence, extortions have forced many to leave their home and ultimately their country. Criminal gangs have seized and taken control of many territories all while spreading terror and fear to the population. There is significant evidence of collusion between criminal gangs and economic and political elites in Haiti, including members of the Haitian National Police. This Bill will help to identify any actors from the economic and political sectors that are aiding and supporting criminal gangs and ultimately sanctioning them.

2) Keep the Biden Humanitarian Parole Process

What is the Process?

On January 6, 2023, the U.S. Government implemented a process through which nationals of Haiti amongst others, and their immediate family members may request to come to the United States in a safe and orderly manner. This process allows a sponsor in the US to submit an application for Haitian nationals in Haiti or abroad to be considered for authorization to travel and a temporary period of parole for up to two years for urgent humanitarian reasons.

How does it benefit Haitians?

This process has created a safe way for many to escape the humanitarian crisis that has risen in the country and has allowed many families to be reunited together after years of separation.

Why should you sign the petition?

This process is currently being challenged in court. On January 24, 2023, several states have filed a lawsuit against the Biden Administration over the parole process claiming that it is illegal. A trial that will determine the fate of the program is set for June 13, 2023. Keeping the program will allow more Haitians to benefit from it and allow keep people from trying to cross the border illegal all while putting their lives and their families at risk.

3) Implement a Plan to Legalize Parolees after Two-Year Period”

Haitian nationals who entered the United States through the Biden Parole Program are paroled for up to two years. Although there is a full range of existing lawful immigration pathways, including immigrant and nonimmigrant visas, asylum, and Temporary Protected Status (TPS), not everyone is eligible to apply for and obtain these reliefs. Many of the parolees are uncertain as to what will happen after the two years. For those who have not been able to either change their status, they will be left with either returning to their home country one from which many escaped from, or be placed in removal proceedings and potentially be removed from the United States. We are urging the government to implement a plan that will create a lawful pathway to residency for all the parolees.

Sign the petition below and contact your state senators and house of representatives today!
https://www.congress.gov/members/find-your-member

**HAITIAN-CREOLE**

1) Sipòte Bill S.396,  Lwa 2023 pou Transparans sou Konplisite Kriminèl ann Ayiti.

Kisa Lwa Sa Ye?

Sa se yon lwa ki mande pou Sekretè Deta a soumèt yon rapò chak ane bay Kongrè konsènan konplisite ki genyen ant gang kriminèl ak elit politik ak ekonomik ann Ayiti e pou mete sanksyon sou elit politik ak ekonomik ki enplike nan aktivite kriminèl sa yo.

Poukisa Ou Ta Dwe Siyen Petisyon Sa A?

Si gang sa yo jwenn finansman, sipò ak konkou nan men elit ekonomik ak politik yo, idantifye epi sanksyone yo pral febli pouvwa yo epi, kidonk pouvwa gang an Ayiti yo tou. Si nou koupe men k ap bay gang kriminèl yo manje, pouvwa yo ap febli.

Kijan Lwa Sa Ap Bon Pou Ayisyen?

Lwa sa a se yon repons pou kriz imanitè, politik ak sekirite an Ayiti. Malgre vyolans ak zam te toujou egziste an Ayiti, sitiyasyon an vin pi mal depi asasinay Prezidan Jovenel Moise nan lane 2021. Yon gwo ogmantasyon nan kidnapin, atak, vyolans seksyèl ak ekstòsyon fòse anpil moun kite kay yo epi, finalman, peyi yo. Gang kriminèl yo te sezi anpil teritwa epi pran kontwòl anpil teritwa pandan y ap simaye laterè ak panik nan mitan popilasyon an. Gen prèv enpòtan sou konplisite ant gang kriminèl ak elit politik ekonomik ak politik an Ayiti, san wete manm Polis Nasyonal Ayisyen an. Lwa sa a pral ede idantifye tout aktè nan sektè ekonomik ak politik ki ede ak sipòte gang kriminèl epi, finalman, pini yo.

2) Kenbe Pwogram Imanitè Biden nan

Kisa Pwogram Sa Ye?

Nan dat 6 janvye 2023, gouvènman Ameriken an te vini ak yon pwogram migrasyon kote sitwayen Ayisyen yo, pami lòt moun, ak fanmi pwòch yo ka jwenn mwayen antre Etazini yon fason ki san danje epi annòd. Pwogram sa a pèmèt yon parenn oubyen sponnsò ki Etazini aplike pou yon sitwayen Ayisyen ann Ayiti oswa yon lòt peyi, yon fason pou li jwenn otorizasyon vwayaje Etazini pou yon peryòd imigrasyon tanporè ki rive jiska dezan pou rezon imanitè.

Kijan Ayisyen Benefisye Pwogram Sa A?

Yo te kreye pwogram sa a tankou yon bon mwayen pou ede anpil moun chape anba kriz imanitè ki te eklate nan peyi a e li te pèmèt anpil fanmi reyini apre plizyè ane separasyon.

Poukisa Ou Ta Dwe Siyen Petisyon Sa A?

Jodi a yo trennen pwogram imanitè Biden nan devan tribinal.  Nan dat 24 janvye 2023, plizyè Eta Ameriken te fè administrasyon Biden nan pwosè sou pwogram nan, yo di li ilegal. Yon jijman ki pral detèmine si pwogram lan ap kontinye dwe fèt 13 jen 2023. Kenbe pwogram nan pral pèmèt plis Ayisyen benefisye epi anpeche moun eseye travèse fwontyè a ilegalman pandan y ap mete lavi yo ak lavi fanmi yo andanje.

3) Fè Yon Plan Pou Benefisyè Pwogram Biden Yo Jwenn Rezidans Apre Dezan An

Sitwayen Ayisyen ki te antre Etazini nan pwogram migrasyon kondisyonèl Biden nan kapab rete Etazini pandan dezan. Pandan ke gen yon bann mwayen imigrasyon legal, tankou viza imigran ak non-imigran, azil, ak Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS), se pa tout moun ki kalifye pou aplike pou yo epi benefisye yo.

Anpil nan benefisyè pwogram Biden yo pa konnen ki sa ki pral rive apre dezan. Pou moun ki pa te kapab gen rezidans avan sa, tout sa yo pral oblije fè se retounen nan peyi yo, peyi yo te kouri kite a, oswa twouve yo sou lis depòtasyon e yo ka menm rive depòte yo.

Nou ankouraje  gouvènman Ameriken an  pou vin ak yon plan k ap bay posibilite legal pou tout benefisyè pwogram Biden yo jwenn rezidans.

Siyen petisyon ki anba a epi voye yon imèl bay senatè Eta w la jodi a https://www.senate.gov/states/statesmap.htm

**FRENCH**

1) Soutenir le projet de loi S.396 / H.R. 1684, la Loi sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti de 2023.

Qu’est-ce que le projet de loi?

Il s’agit d’un projet de loi qui oblige le secrétaire d’État à soumettre un rapport annuel au Congrès concernant les liens entre les gangs criminels et les élites politiques et économiques en Haïti et à imposer des sanctions aux élites politiques et économiques impliquées dans de telles activités criminelles.

Pourquoi devriez-vous signer la pétition?

Si ces gangs sont financés, soutenus et entretenus par les élites économiques et politiques, le fait de les identifier et de les sanctionner affaiblira leur pouvoir et, par conséquent, celui des gangs en Haïti. Si nous coupons la main qui nourrit les gangs criminels, nous affaiblissons leur pouvoir.

Comment le projet de loi profite-t-il aux Haïtiens?
Ce projet de loi est une réponse aux crises humanitaires, politiques et sécuritaires en cours en Haïti. Bien que la violence des bandes armées ait toujours existé en Haïti, la situation s’est aggravée depuis l’assassinat du président Jovenel Moise en 2021. Une augmentation significative des enlèvements, des agressions, des violences sexuelles et des extorsions a forcé beaucoup de personnes à quitter leur foyer et, finalement, leur pays. Les bandes criminelles se sont emparées de nombreux territoires et ont pris le contrôle de nombreux territoires tout en semant la terreur et la panique dans la population. Il existe des preuves significatives de collusion entre les gangs criminels et les élites économiques et politiques en Haïti, y compris les membres de la Police nationale haïtienne. Ce projet de loi aidera à identifier tous les acteurs des secteurs économique et politique qui aident et soutiennent les gangs criminels et, en fin de compte, à les sanctionner.

2) Maintenir le processus du programme de migration conditionnelle de Biden (Humanitarian Parole). 

Quel est le processus?

Le 6 janvier 2023, le gouvernement des États-Unis a mis en œuvre un processus migratoire par lequel les ressortissants d’Haïti, entre autres, et les membres de leur famille immédiate peuvent demander à venir aux États-Unis de manière sûre et ordonnée. Cette procédure permet à un parrain aux États-Unis de soumettre une demande pour que des ressortissants haïtiens en Haïti ou dans un autre pays puissent bénéficier d’une autorisation de voyage et d’une période de migration conditionnelle temporaire d’une durée maximale de deux ans pour des raisons humanitaires urgentes.

Comment cela profite-t-il aux Haïtiens?

Ce processus a créé un moyen sûr pour beaucoup d’échapper à la crise humanitaire qui a éclaté dans le pays et a permis à de nombreuses familles d’être réunies après des années de séparation.

Pourquoi devriez-vous signer la pétition?

Ce processus est actuellement contesté devant les tribunaux.  Le 24 janvier 2023, plusieurs États ont intenté une action en justice contre l’administration Biden au sujet du processus de migration conditionnelle, affirmant qu’il est illégal. Un procès qui déterminera le sort du programme est prévu pour le 13 juin 2023. Le maintien du programme permettra à un plus grand nombre d’Haïtiens d’en bénéficier et permettra d’empêcher les gens d’essayer de traverser la frontière illégalement tout en mettant leur vie et celle de leur famille en danger.

3) Mettre en œuvre un plan pour régulariser les bénéficiaires du programme de migration conditionnelle après une période de deux ans.

Les ressortissants haïtiens qui sont entrés aux États-Unis dans le cadre du programme de migration conditionnelle de M. Biden sont autorisés à rester aux États-Unis pendant une période maximale de deux ans. Bien qu’il existe une gamme complète de voies d’immigration légales, y compris les visas d’immigrant et de non-immigrant, l’asile et le statut de protection temporaire (TPS), tout le monde n’est pas éligible pour demander et obtenir ces avantages.

Bon nombre des migrants conditionnels ne savent pas ce qui se passera après les deux ans. Pour ceux qui n’ont pas pu modifier leur statut, il ne leur restera plus qu’à retourner dans leur pays d’origine, dont beaucoup se sont échappés, ou à faire l’objet d’une procédure d’expulsion et, éventuellement, à être expulsés des États-Unis.

Nous demandons instamment au gouvernement américain de mettre en œuvre un plan qui créera une voie légale pour l’obtention d’un permis de séjour pour tous les migrants conditionnels.

Signez la pétition ci-dessous et envoyez un courrier électronique à vos sénateurs de l’État dès aujourd’hui!

https://www.senate.gov/states/statesmap.htm